Giám đốc điều hành sáng tạo Mr.Jack chuyến đi Hoa KỲ để làm nổi bật kinh doanh module thanh toán thẻ.Tác giả, nhà sản xuất Trung Quốc adedicated các mô-đun thanh toán thẻ ATM-nhúng.