Tác giả sẽ tham gia vào IBEX tại Mumbai, Ấn Độ, 19−21 năm, năm 2017.

- Dec 14, 2016 -

Creatorwilltakepartinthefamousexpo---IBEXinMumbai,India,19−21January,2017.ItisourgreathonortoletyouknowmoreaboutCreatorandCRT

brandproducts-variouscardreaderscarddispensersandcashacceptorofhighquality. Sản phẩm Alsowewilllaunchournew.

Warmlywelcometovisitusatbooth! Webelieveyoucanaccomplishagreatsuccessinabriefstay!
INTERNATIONALBANKINGEXPO-IBEXINDIA2017
Add:MMRDAGrounds, Bandrakurlacomplex, Mumbai, Ấn Độ
BoothNo:D408
Ngày: 19-21January, năm 2017

Một cặp:Nhóm bán hàng của người sáng tạo bắt đầu chuyến đi kinh doanh vào năm 2017 sau kỳ nghỉ năm mới của Trung Quốc. Tiếp theo:Gặp chúng tôi tại Trustech Incoporating Cartes Exibition 2016