Lưu ý khi sử dụng đầu đọc thẻ chèn

card reader

Lưu ý khi sử dụng đầu đọc thẻ chèn

Đảm bảo ngắt nguồn trước khi bảo trì để tránh thiết bị bị hỏng.

Dầu sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của máy đọc thẻ, vui lòng giữ thiết bị không bị thấm dầu

dính.

Phương pháp tải lên dữ liệu chủ động / thụ động để đọc thẻ sọc từ tính đã được thiết kế

Cài đặt phương pháp đọc thẻ sọc từ: Đọc khi chèn hoặc kéo, đặt chế độ đọc trong

BẢN GIỚI THIỆU.

Giữ bất cứ thứ gì từ đầu từ và cáp của nó.

Hướng chèn thẻ IC: khi thẻ được cắm từ phía trước chip Chip IC hướng lên kết thúc bằng

Mô hình chip IC

Hướng chèn thẻ từ: Dải từ úp xuống và giữ cho giàn khoan