Chuyến đi kinh doanh tuyệt vời đến châu Âu

- Mar 21, 2016 -

Tôi thay mặt cho người sáng tạo đến thăm khách hàng Châu Âu khoảng 15 ngày, nó thực sự là một thời gian và cơ hội tốt để biết thêm nhiều dự án cơ hội và một số khó khăn mà chúng tôi đối phó...

Một cặp:Gặp chúng tôi tại Trustech Incoporating Cartes Exibition 2016 Tiếp theo:НОМЕР стенда:F102, 23-25 Мартa, 2016г, Москва, Россия